Stadgar

Stadgar för Potatisakademien antagna den 19 maj 2008.

§ 1. Syfte
Syftet med Potatisakademien är att:

 • Främja kunskapen om potatis, Solanum Tuberosum, genom utbildning och information.
 • Öka medvetandet om potatisens gastronomiska och kulinariska egenskaper.
 • Positionera potatisen genom att lyfta fram dess hälso-, miljö- och näringsmässiga betydelse.
 • Värna om potatisen i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Potatisakademiens motto är ”För potatisen i tiden”

§ 2. Ledamöter
Potatisakademien består av 12 ledamöter. Vid vakans sker inval efter förslag från ledamot.
Ledamot som med ålders rätt eller annat skäl vill lämna sin stol i Potatisakademien kan göra detta efter skriftlig framställning.
Efter förslag berett av styrelsen kan Potatisakademien utse ledamöter, vilka kan adjungeras till Potatisakademiens sammanträden.

§ 3. Verksamhetsform
Potatisakademien är en ideell förening med säte i Alingsås.

§ 4. Verksamhetsår
Potatisakademiens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 5. Sammanträden
Potatisakademien har 5 ordinarie sammanträden (inkl. årsmötet) årligen. Årsmötet hålls på Jonas-dagen den 29 mars.
Högtidsammankomst med utdelning av diplom med mera till person eller organisation, som främjat potatis i Potatisakademiens syfte/anda.

§ 6. På årsmötet skall följande ärende behandlas

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av justerare som jämte ordförande ska justera protokollet.
 • Mötets behöriga utlysande.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av preses, kassör och styrelseledamöter samt suppleanter för 1 år. Sekreterare väljs för 2 år. Mandattiden löper från årsmöte till årsmöte.
 • Val av revisor och suppleant på 1 år.
 • Val av valberedning.
 • Fastställelse av medlemsavgift för kommande år.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år.
 • Övriga frågor.

§ 7. Val av valberedning
Valberedningen består av sekretararen och 2 suppleanter. Sammankallande är sekreteraren.

§ 8. Beslutsfattande
De 12 ledamöterna har var sin röst. Alla frågor avgörs med enkel majoritet (=måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster). Vid lika röstetal vinner det alternativ som preses röstat för.

§ 9 Nya ledamöter
Inval av ny medlem sker på årsmötet. För inval krävs enhällighet. Förslag till inval skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form. Meriterande för inval är insatser till fromma för potatis i något avseende.

§ 10. Potatisakademiens upplösning
Akademin kan upplösas genom likalydande beslut vid två på ordinarie sammanträden, varav 1 är årsmötet. Efter upplösningen överlämnas protokoll och andra handlingar till Alingsås föreningsarkiv medan övriga eventuella tillgångar tillfaller Alingsås museum, om inte annat beslut fattas.

§ 11. Firmatecknare
Firma tecknas av preses och kassör var för sig eller ihop.

§ 12. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas efter förslag som beretts av styrelsen.
Ändring av syftesparagrafen och upplösningsparagrafen kräver dock likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • Live